ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Α) Για την εκλογή 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Β) Για την εκλογή 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου

Σήμερα την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ” – Αίθουσα «Omiros», μετά την 82/11-6-2009 πρόσκληση του Προέδρου, κ. Παύλου Καμάρα και του Γενικού Γραμματέα, κ. Κωνσταντίνου Μακρυνόρη, συνήλθαν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Ενεργών και Διατελεσάντων Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Δ.ΑΤ.) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου
2. Οικονομικός απολογισμός διαχειριστικής περιόδου 10/7/2008 – 30/6/2009
3. Έγκριση δαπανών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 10/7/2008-30/6/2009
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Οργάνων του Συλλόγου (Δ.Σ. – Ελεγκτική Επιτροπή)

Αρχομένης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, εφόσον επί εκατόν ογδόντα εννέα (189) τακτικών μελών παρευρέθησαν οι εκατόν τρεις (103), σύμφωνα με τις καταστάσεις παρουσίας (παρουσιολόγιο) υπογεγραμμένες από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ακολούθησε η διαδικασία εκλογής Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκαν παμψηφεί ο κ. Πέτρος Παπαγιανόπουλος – πρ. Δήμαρχος Κρωπίας και η κα Σακελλαρίδου Φωτεινή, πρ. Δήμαρχος Ζωγράφου αντίστοιχα.

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως
(απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου)

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Παύλος Καμάρας – πρ. Δήμαρχος Πεύκης έκανε έναν σύντομο απολογισμό δράσης από την σύσταση του Συλλόγου έως και σήμερα τονίζοντας τον σκοπό ίδρυσης του Συλλόγου, τους απώτερους στόχους του, όπως και ανέπτυξε εν συντομία τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως
(Οικονομικός απολογισμός διαχειριστικής περιόδου 10/7/2008 – 30/6/2009)

Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου από την ίδρυση του Συλλόγου (10-7-2009) έως και σήμερα (30-6-2009) με πλήρη ανάλυση κίνησης των οικονομικών στοιχείων σε αναλυτικούς πίνακες, όπου απεικονίζονται τα έσοδα, τα έξοδα και το αποθεματικό (υπόλοιπο) του Συλλόγου.

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως
(Έγκριση δαπανών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 10/7/2008-30/6/2009)

Σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ενέκριναν παμψηφεί όλες τις οικονομικές δαπάνες και τον απολογισμό στο σύνολό του και απάλλαξαν τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου (10/7/2009 – 30/6/2009).

Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως
(εκλογή εφορευτικής επιτροπής)

Εκλέχθηκαν παμψηφεί, ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής οι κ.κ.:

1. Τούντας Αντώνιος, πρ. Δήμαρχος Σπάτων και
2. Φίλιππος Τζίτζης, εκπρόσωπος του πρ. Δημάρχου Αιγίνης, κ. Γεωργίου Τζίτζη

Ως πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Τούντας Αντώνιος και ως ψηφοσυλλέκτες, οι υπάλληλοι Μακρυνόρη Ελίνα και Αναγνωστοπούλου Κάλυ.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερησίας διατάξεως
(αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου – Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή)

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοίνωσε προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ότι στη σημερινή ψηφοφορία συμμετέχουν έντεκα (11) υποψήφιοι για την στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους οποίους εκλέγονται οι εννέα (9).

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοίνωσε επίσης προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης την έναρξη της ψηφοφορίας και λήξη αυτής την 18.00 απογευματινή.

Περατωθείσης της, δια ψηφοδελτίων, μυστικής ψηφοφορίας και μετά από έλεγχο της Κατάστασης Ψηφισάντων, υπογεγραμμένης από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, έγινε καταμέτρηση αυτών με τα εξής αποτελέσματα:

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: εκατόν ογδόντα εννέα (189)
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: εκατό (100)
ΛΕΥΚΑ: μηδέν (0)
ΑΚΥΡΑ: μηδέν (0)
ΕΓΚΥΡΑ: εκατό (100)

ΕΛΑΒΑΝ

Γενομένης καταμέτρησης των σταυρών προτιμήσεως, τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. ΚΑΜΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 84
2. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 84
3. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 65
4. ΜΕΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 61
5. ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 55
6. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 48
7. ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 46
8. ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 44
9. ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 43
10. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 8

Εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι του παραπάνω πίνακα και οι δύο (2) επόμενοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη.

(Για την Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου)

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοίνωσε προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ότι στη σημερινή ψηφοφορία συμμετέχουν τρεις (3) υποψήφιοι για την στελέχωση της Ελεγκτικής Επιτροπής από τους οποίους εκλέγονται και οι τρεις (3).

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: εκατόν ογδόντα εννέα (189)
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: εκατό (100)
ΛΕΥΚΑ: μηδέν (0)
ΑΚΥΡΑ: μηδέν (0)
ΕΓΚΥΡΑ: εκατό (100)

Γενομένης καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων, έλαβαν:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 65
2.ΓΙΩΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 46
3.ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 46

Εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι του παραπάνω πίνακα.

Εκτός ημερήσιας διάταξης, διενεργήθηκε κλήρωση σε συνέχεια της λαχειοφόρου της ετήσιας χοροεσπερίδας, όπου κληρώθηκαν -σύμφωνα με την αλφαβητική κατάσταση του εκλογικού καταλόγου-, οι εξής :

169: Τούντας Θεόδωρος – πρ. Δήμαρχος Γαλατσίου <1 Κλιματιστικό FUJICLIMA 12.000 BTU>
89: Μαγουλάς Φώτης – Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας <1 Εγκυκλοπαίδεια «ΧΡΥΣΗ ΥΓΕΙΑ» δέκα τόμων ΕΚΔΟΣΕΙΣ Δομική>
161: Ταμβάκη – Μαγουλά Βασιλική – Δήμαρχος Νέας Ερυθραίας <1 τηλεόραση LG 32” LG 3000 LCD>
45: Θεοδωρόπουλος Ιωάννης – Δήμαρχος Γλυφάδας <1 Διάδρομος Γυμναστικής>
44: Ζούτσος Αθανάσιος – Δήμαρχος Γέρακα <7ήμερη οδική εκδρομή για 2 άτομα στην Κωνσταντινούπολη>
134: Παττακός Κωνσταντίνος – πρ. Δήμαρχος Χαλανδρίου <Ταξίδι 5 ημερών στο Παρίσι για 2 άτομα>

Συνημμένα στο παρόν πρακτικό:

1.Η 82/11-6-2009 πρόσκληση του Προέδρου, κ. Παύλου Καμάρα και του Γενικού Γραμματέα, κ. Κωνσταντίνου Μακρυνόρη.
2.Κατάσταση Παρουσίας των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.
3.Κατάσταση Ψηφισάντων.
4.Πίνακας ψηφοδελτίων των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου.
5.Τα καταμετρηθέντα ψηφοδέλτια.

Αφού αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΖΙΤΖΗΣ