Άρθρο 1ο • Σύσταση, Έδρα

 1. Συνίσταται σύλλογος με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ”
 2. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη των Αθηνών
 3. Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

Άρθρο 2ο • Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 • Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για βελτίωση της ποιότητας ζωής στο επιβαρυμένο περιβάλλον της περιφέρειας Αττικής.
 • Η προώθηση και στήριξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Η υποστήριξη των, εν ενεργεία, αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδίως των νέων στα καθήκοντα τους, με αξιοποίηση και της εμπειρίας των διατελεσάντων Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων, μελών του.
 • Η βελτίωση της καταστατικής θέσης των αιρετών, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Η κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση του έργου των Δήμων της Αττικής προς όφελος των Δημοτών τους.
 • Η έκφραση αλληλεγγύης στα μέλη του Συλλόγου που χρήζουν ανάγκης.
 • Η ανταλλαγή εμπειριών και η συνεργασία για εκτέλεση κοινών συνεδρίων και προγραμμάτων με ομολόγους της Αυτοδιοίκησης τόσο της Ελληνικής Επικράτειας όσο και της Ευρώπης και των άλλων κρατών.

Άρθρο 3ο • Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών
Ο Σύλλογος επιδιώκει της πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

 1. Πραγματοποιώντας μελέτες και ενεργώντας ό,τι επιβάλλεται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Αττικής.
 2. Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.
 3. Οργανώνοντας ομιλίες, διαλέξεις και ενημερωτικές ημερίδες για θέματα που αφορούν σε αρμοδιότητες της Τ.Α και τα προβλήματα των Δήμων της Αττικής.
 4. Οργανώνοντας σεμινάρια και επιμορφωτικά κέντρα.
 5. Οργανώνοντας πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
 6. Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό έντυπο.
 7. Πραγματοποιώντας παραστάσεις και κάνοντας τις ενέργειες που επιβάλλονται για την προβολή και διεκδίκηση των συμφερόντων των μελών.
 8. Οργανώνοντας επαφές με ομόλογους της Αυτοδιοίκησης της Ελλάδος και του εξωτερικού για ανταλλαγή εμπειριών
 9. Προωθώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές Αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών.

Άρθρο 4ο • Μέλη

 1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε:
 2. Τακτικά: Αυτά είναι όσοι έχουν διατελέσει ή διατελούν Δήμαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων σε Δήμους ή Κοινότητες της περιφέρειας Αττικής.
 3. Επίτιμα: Αυτά είναι πρώην Δήμαρχοι ή Πρόεδροι κοινοτήτων που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, στην πολιτεία, στην κοινωνία. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών της Ένωσης και ψηφίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Τα επίτιμα μέλη δικαιούνται να εκλεγούν και να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις και έχουν το δικαίωμα της ψήφο. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, κατά τα ανωτέρω και πολίτες που δεν έχουν διατελέσει Δήμαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων, έχουν όμως αποδεδειγμένη προσφορά στην αυτοδιοίκηση, στην Δημόσια Διοίκηση, στη Δικαιοσύνη καθώς και στην πολιτική γενικότερα. Διευκρινίζεται ότι εάν το επίτιμο μέλος δεν είχε ποτέ την ιδιότητα του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, τότε δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και εκφράζει απόψεις ανευ ψήφου. =

 1. Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.
 2. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί κατά Νόμο ή με απόφαση αρμοδίου οργάνου την ικανότητα να πράττει ή έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
 3. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου.
 4. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 5ο • Δικαίωμα Μελών

 1. Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:
  1. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο.
  2. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
  3. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.
  4. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου Σημ. Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  5. Να απολαύσουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του Συλλόγου.
  6. Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα.
 2. Μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν, μπορούν να επαναγγραφούν.

Άρθρο 6ο • Υποχρεώσεις Μελών

 1. Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν:
  1. Να συντελούν στη εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου
  2. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου.
  3. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Συλλόγου.
  4. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής Τα μέλη που διαγράφονται και επαναγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
  5. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στον Σύλλογο.Σημ. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.
  6. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
  7. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τον Σύλλογο και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
 2. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου, που αφορά τον Σύλλογο και το Καταστατικό, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 7ο • Πειθαρχικός Έλεγχος

 1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται:
  1. Στην επίπληξη
  2. Στην προσωρινή αποβολή από το Σύλλογο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.
  3. Στην οριστική του διαγραφή από τον Σύλλογο.
 2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται, αν με το πρόσωπο που κρίνεται:
  1. συνδέεται με συγγένεια
  2. έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία
  3. έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
 4. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
 5. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 8ο • Διαγραφή Μελών

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νομοθεσία, που αφορά τον Σύλλογο, μπορεί να αποφασίσει την διαγραφή μέλους από το Σύλλογο.
 2. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως:
  1. Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
  2. Αν τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν πάψει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 4 ΙΙ του Καταστατικού ή καταδικαστούν τελεσίδικα για κακούργημα ως και βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αφορά το Καταστατικό αυτό.
 3. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συλλόγου για διαγραφή μέλους, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.
 4. Μέλος που διαγράφεται επαναγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Άρθρο 9ο • Πόροι του Συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου θεωρούνται:

 1. Οι τακτικές συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.
 2. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών
 3. Η οικονομική επιχορήγηση από ΠΕΔΑ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ Δήμους λοιπά Συλλογικά Όργανα Aυτοδιοίκησης καθώς και λοιπές ΠΕΔ της Ελληνικής Επικράτειας, Επιμελητήρια κ.λ.π.
 4. Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Συλλόγου
 5. Οικονομικές επιχορηγήσεις από Υπουργεία ή Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 6. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς το Σύλλογο γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση
 7. Οι συνδρομές Δήμων της Ελληνικής Επικράτειας ή άλλων φορέων μαζικής δράσης, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, φυσικών προσώπων και λοιπών νομικών προσώπων (εταιρειών κ.λ.π.) καθώς και οι συνδρομές για το περιοδικό “Ο Δήμαρχος της Αττικής” ή άλλων εντύπων τα οποία θα εκδίδει η ΕΝΩΣΗ, και μέσω των οποίων δύνανται να προβάλλουν το έργο, τις απόψεις, τις θέσεις και τις προτάσεις τους

Άρθρο 10ο • Οικονομική Διαχείριση

 1. Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 2. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
 3. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.
 4. Οι πόροι εισπράττονται αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου που υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Από πόρους κρατείται στο Ταμείο του Συλλόγου χρηματικό ποσό μέχρι χίλια (1.000) ευρώ και το υπόλοιπο κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό.
 6. Η ανάληψη χρημάτων από Τράπεζα ενεργείται με επιταγή που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
 7. Οι πληρωμές του Συλλόγου ενεργούνται με εντάλματα πληρωμής και επιταγές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία.
 8. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη, εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου για ποσό μέχρι ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) €, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μεγαλύτερου ποσού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
 9. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρις χίλια (1000) ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων τη σχετική έγκριση.

Άρθρο 11ο • Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Δι’ αυτού, εκδηλώνεται η θέληση των μελών.
 2. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της, καθώς και από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου.
 3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Συλλόγου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.
 5. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
 6. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερησίας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
 7. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν, είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.
 8. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συλλόγου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
 9. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 12ο • Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

 1. Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπο τους που κατά την προσέλευση του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Συλλόγου.
 2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των, οικονομικά τακτοποιημένων, τακτικών μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματιστεί απαρτία κατά τα οριζόμενα στο παρόν, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματιστεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.
 3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό με φανερή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
 4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Συλλόγου, σε θέματα εμπιστοσύνης ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
 5. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ’ εξαίρεση ένα (1) από το προσωπικό των γραφείων του Συλλόγου.
 6. Ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
 7. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
 8. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 13ο • Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

 1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει, συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτησης
 2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
 3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα
 4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:
  1. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
  2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά κάθε λήξη του έτους
  3. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από 10.000 ευρώ.
  4. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των 10.000 ευρώ.
  5. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο δωρεών.
  6. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
  7. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής
  8. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής, όταν διενεργούνται εκλογές
  9. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Συλλόγου.
  10. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα
  11. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
  12. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Συλλόγου
  13. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών
  14. Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
  15. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου
  16. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών
  17. Η αναστολή των εργασιών του Συλλόγου
  18. Η διάλυση του Συλλόγου
 • Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιε, ιστ, ιζ, ιη, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

Άρθρο 14ο • Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Ο σύλλογος διοικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Έφορο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, έναν (1) Ταμία και επτά (7) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους.
 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 3ετής και τα μέλη του Δ.Σ που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά σειρά της εκλογής τους.
 3. Η ιδιότητα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Εφόρου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Συλλόγου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως πέντε μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα επτά τουλάχιστον μέλη του.
 6. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο πρώτος ή ο δεύτερος Αντιπρόεδρος.
 7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 8. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
 9. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
 10. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
 11. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
 12. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
 13. Σε περίπτωση που παραιτηθούν επτά (7) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Συλλόγου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
 14. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

Άρθρο 15ο • Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

 1. Διοικεί τον Σύλλογο
 2. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Συλλόγου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
 3. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
 4. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
 5. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
 6. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
 7. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
 8. Διορίζει από τα μέλη του Συλλόγου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Συλλόγου.
 9. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου.
 10. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
 11. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος
 12. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία έξι εβδόμων (6/7) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν, το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
 13. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
 14. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
 15. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συλλόγου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
 16. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις και ενημερωτικές ημερίδες ή διημερίδες.
 17. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου β.
 18. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.
 19. Διοργανώνει πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
 20. Οργανώνει και προτείνει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση.
 21. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με την Ένωση.
 22. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συστήνονται διάφορες επιτροπές για την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και για όλα τα θέματα που αναφέρονται στους σκοπούς της Ένωσης. Οι επιτροπές αυτές μπορεί να είναι 3μελής ή 5μελής και να συμμετέχουν σ αυτές υποχρεωτικά 1 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 3μελής και 2 μέλη του ΔΙοικητικού Συμβουλίου στις 5μελής. Ένα εκ των μελών αυτών ορίζεται Πρόεδρος. ΤΟ Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί να ορίζει μέλος είτε του Δ.Σ. είτε γενικότερα της Ένωσης προκειμένου να συμμετέχουν σε ομάδες προβληματισμού (ThinkTank).

Άρθρο 16ο • Αρμοδιότητες Προέδρου

 1. Ο Πρόεδρος :
  1. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
  2. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
  3. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά τη Διοικητική Γενική Συνέλευση.
  4. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
  6. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου
  7. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές
  8. Υπογραφεί με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.
  9. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον τραπεζικό λογαριασμό.
  10. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου
  11. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.
  12. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στους Αντιπροέδρους
 2. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο – όταν απουσιάζει ή κωλύεται – αναπληρούν κατά σειρά ο πρώτος ή ο δεύτερος Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 17ο • Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων

Οι Αντιπρόεδροι:
Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρούν κατά σειρά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, καθώς και εκτελούν τα οριζόμενα, από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο, καθήκοντα.

Άρθρο 18ο • Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

 1. Ο Γενικός Γραμματέας:
  1. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου.
  2. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Συλλόγου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.
  3. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Τηρεί την σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.
  5. Συνεργάζεται με τα όργανα του Συλλόγου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
  6. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής Επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Εκλεκτική Επιτροπής.
  7. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Συλλόγου.
 2. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο • Αρμοδιότητες Εφόρου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Ο Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων:Επιμελείται και σχεδιάζει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που ορίζεται από τον Πρόεδρο, την επικοινωνιακή πολιτική του Συλλόγου και την προωθεί στα Μ.Μ.Ε.Επίσης, έχει κατά τον ίδιο τρόπο την ευθύνη προώθησης της επικοινωνίας με όλους τους φορείς που ασχολούνται με θέματα Αυτοδιοίκησης σε Τοπικό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο πάντα εκτέλεσης των σκοπών του Συλλόγου.Η προώθηση της επικοινωνιακής πολιτικής του Συλλόγου και των σκοπών αυτού γίνεται μέσω του έντυπου, ηλεκτρονικού και ψηφιακού τύπου, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που κρίνεται δόκιμο, πρόσφορο και αποτελεσματικό.Προωθεί την προβολή των, πάσης φύσεως, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Συλλόγου.Eπίσης, επιμελείται την έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού εντύπου.

Άρθρο 20οΑρμοδιότητες Ταμία

 1. Ο Ταμίας :
  1. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.
  2. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
  3. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που ο Σύλλογος τηρεί στην Τράπεζα.
  4. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης, του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί – κάθε στοιχείο που αφορά στην οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
  5. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό του Συλλόγου.
  6. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Τον Ταμία όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας από τούς Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21ο • Εκλογή Αιρετών Μελών του Συλλόγου.

 1. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.
 2. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.
 3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη. Καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό – τα πρόσωπα τις προτιμήσεως τους, δέκα τρία (13) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο όριο.
 5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι δέκα τρείς (13) πρώτοι από αυτούς αποτελούν τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα επόμενα τρία (3) είναι τα αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι επιτυχόντες από το πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.
 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.
 7. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του άρθρου 14, προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Συλλόγου.

Άρθρο 22ο • Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, τα οποία μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγουν τον Πρόεδρό τους.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.
 3. Ο έλεγχος αυτό ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Συλλόγου τα πορίσματα.
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως, προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα.Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 23ο • Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

 1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σύλλογο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία έξι εννάτων (6/9) μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως επί του θέματος λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του ως θετική.

Άρθρο 24ο • Τροποποίηση Καταστατικού

 1. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία
 2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επόμενη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 25ο • Εσωτερικοί Κανονισμοί

 1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
 2. Οι κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επόμενη της δημοσιεύσεως τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 26ο • Διάλυση Συλλόγου

 1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.
 2. Τη διάλυση του Συλλόγου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής ανωμαλίας.
 3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

Άρθρο 27ο • Τύχη Περιουσίας του Συλλόγου.

Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στην Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.

Άρθρο 28οΣφραγίδα Σήμα

 1. Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα που φέρει στο κέντρο του κύκλου τα πρώτα γράμματα ΕΝ.Δ.Α. (ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) η οποία θα προφέρεται ως “ΕΝ.Δ.Α.” Η νέα επωνυμία θα γράφεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 2. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 29οΒιβλία του Συλλόγου.

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι:

 1. Υποχρεωτικά
  1. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν τον Σύλλογο.
  2. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
  4. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών
  5. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.
 2. Προαιρετικά
  1. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγραφών.
  2. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχομένων εγγραφών.
  3. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.
  4. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 30οΓενικές Διατάξεις

 1. Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδής, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σύλλογο εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
 2. Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σύλλογο, εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο τη θητείας τους.

Άρθρο 31ο • Προσωρινή Διάταξη

Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :

  1. Δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο των τακτικών μελών ποσό 20 €
  2. Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό 30€

Άρθρο 32ο • Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής:

 • ΚΑΜΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, τ. Δήμαρχος Πεύκης
 • ΜΕΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, τ. Δήμαρχος Μαραθώνα
 • ΚΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, τ. Δήμαρχος Γλυκών Νερών
 • ΚΟΣΟΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δήμαρχος Πεντέλης
 • ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δήμαρχος Ύδρας
 • ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, τ. Δήμαρχος Αιγίνης
 • ΞΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δήμαρχος Παπάγου
 • ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, τ. Δήμαρχος Νικαίας
 • ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δήμαρχος Καλλιθέας
 • ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, τ. Δήμαρχος Βιλλίων
 • ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, τ. Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου
 • ΑΛΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τ. Δήμαρχος Αλίμου
 • ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Δήμαρχος Π. Φαλήρου
 • ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δήμαρχος Κηφισιάς
 • ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, τ. Δήμαρχος Αγ. Στεφάνου
 • ΜΠΛΑΔΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, τ. Δήμαρχος Παπάγου
 • ΛΙΑΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, τ. Δήμαρχος Παπάγου
 • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, τ. Δήμαρχος Κρωπίας
 • ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, τ. Δήμαρχος Μεθάνων
 • ΣΑΪΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, τ. Δήμαρχος Ύδρας
 • ΘΥΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τ. Δήμαρχος Σπετσών
 • ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, Δήμαρχος Καλυβίων
 • ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δήμαρχος Βριλησσίων
 • ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τ. Δήμαρχος Ν. Χαλκηδόνας
 • ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, τ. Δήμαρχος Ψυχικού
 • ΚΟΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δήμαρχος Αιγάλεω
 • ΜΙΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας
 • ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τ. Δήμαρχος Παλλήνης
 • ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος Κρυονερίου
 • ΣΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τ. Δήμαρχος Παλλήνης
 • ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τ. Δήμαρχος Ηλιούπολης
 • ΜΑΝΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δήμαρχος Βούλας
 • ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, τ. Δήμαρχος Αγ. Στεφάνου
 • ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής
 • ΣΥΡΜΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ, Δήμαρχος Αυλώνα
 • ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τ. Δήμαρχος Σπάτων
 • ΓΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τ. Δήμαρχος Πετρούπολης
 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δήμαρχος Ηλιούπολης
 • ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δήμαρχος Μαρκοπούλου
 • ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος Πολυδενδρίου
 • ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, Πρόεδρος Ανθούσας
 • ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, Πρόεδρος Κουβαρά
 • ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Δήμαρχος Ψυχικού
 • ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Δήμαρχος Κυθήρων
 • ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Δήμαρχος Μελισσίων
 • ΡΟΥΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, Πρόεδρος Συκαμίνου
 • ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δήμαρχος Ν.Χαλκηδόνας
 • ΤΑΜΒΑΚΗ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δήμαρχος Ν. Ερυθραίας
 • ΣΤΕΡΓΙΟΥ – ΚΑΨΑΛΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δήμαρχος Πεντέλης
 • ΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος Μαλακάσας
 • ΖΕΡΒΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, τ. Δήμαρχος Ζεφυρίου
 • ΔΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δήμαρχος Παιανίας
 • ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δήμαρχος Ν. Σμύρνης
 • ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔήμαρχοςΑσπροπύργου
 • ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δήμαρχος Εκάλης
 • ΜΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΔήμαρχοςΚερατσινίου
 • ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δήμαρχος Αμαρουσίου
 • ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,Δήμαρχος Χαλανδρίου
 • ΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ, τ. Δήμαρχος Αρτέμιδος
 • ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΣΤΑΥΡΟΣ, Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής
 • ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ.Δήμαρχος Γέρακα
 • ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, τ. Δήμαρχος Ελληνικού
 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,τ. Δήμαρχος Αρτέμιδος
 • ΓΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, τ. Πρόεδρος Ροδόπολης
 • ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,τ. Δήμαρχος Γαλατσίου
 • ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τ. Δήμαρχος Μελισσίων
 • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δήμαρχος Γλυφάδας