ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ημερίδα με θέμα την «αναμόρφωση του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ των ΟΤΑ»
διοργάνωσαν η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.Δ.Α.) και η
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΝ.ΔΑ.).

Παρέστησαν και χαιρέτησαν την εκδήλωση ο Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, η Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα Φλωρεντία Καλδή, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης. Συμμετείχαν Δήμαρχοι και πρώην Δήμαρχοι της Αττικής, ως και αιρετοί της Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητές ήταν οι :
κ. Ηρακλής Γκότσης, Πρόεδρος της ΠΕΔΑ, με θέμα «Αρμοδιότητες Ελεγκτικών Αρχών στους Ο.Τ.Α.»
κ. Παύλος Καμάρας, Πρόεδρος της ΕΝ.ΔΑ. με θέμα την «Αυτοτελή υπηρεσία ελέγχου των Ο.Τ.Α.»
κ. Δημήτρης Στεργίου, Επικεφαλής Ε.Α.Α. με θέμα «Όρια ευθύνης αιρετού-Υπηρεσιακού Παράγοντα».

Συμπεράσματα της ημερίδας για την αναμόρφωση του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ των ΟΤΑ :

Α. Είναι γεγονός, ότι σ’ένα θεσμό όπως είναι αυτός της Τ.Α. όπου η Λογοδοσία και η Διαφάνεια, βρίσκονται ψηλά σε σχέση με όλον τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, η Δημόσια εικόνα του, αδικεί τον ίδιο το θεσμό αλλά και τους αιρετούς που τον υπηρετούν. Η κακοδιοίκηση βαφτίζεται διαφθορά. Η δικαιοσύνη αποδίδεται με καθυστέρηση. Η αποτελεσματικότητα δοκιμάζεται.
Πολλοί είναι οι παράγοντες που έχουν συμβάλλει σ’αυτήν την κατάσταση όπως :

1.Aτυχείς εκθέσεις των πολλαπλών ελεγκτικών μηχανισμών.

2.Η ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου (πλημμελής νομοτεχνική κατάστρωση κανονιστικών ρυθμίσεων, πληθωρισμός και πολυπλοκότητα κανονιστικού πλαισίου, απουσία κωδικοποίησης).

3.Η ελλιπής διοικητική δομή και οργάνωση (ελλιπής στελέχωση δημοσίων υπηρεσιών, έλλειψη ή ανεπάρκεια αναγκαίων τεχνικών μέσων, ελλιπής κατάρτιση του προσωπικού) και

4.Τα προβλήματα διοικητικής λειτουργίας (ελλιπής ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού, πολυπλοκότητα της διοικητικής διαδικασίας, ελλιπής συνεργασία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών κ.ά.).

Β. Το υπάρχον ελεγκτικό σύστημα των Ο.Τ.Α. όχι μόνο δεν συμβάλλει στην αναβάθμιση του θεσμού αλλά δημιουργεί σύγχιση και ανασφάλεια σε αιρετούς και υπαλλήλους, εμποδίζει την πρόοδο του έργου, των Ο.Τ.Α. υπεισέρχεται σε ελέγχους σκοπιμότητας, είναι πολύπλοκο και αναποτελεσματικό.
Προς τούτο επιβάλλεται η αναμόρφωση του.

Γ. Το νέο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αρχές :
•της ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ
•της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ του ΚΡΑΤΟΥΣ
•της ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ του ΘΕΣΜΟΥ

Η αναμόρφωση του θα πρέπει να :
•κατοχυρώνει το Δημόσιο Συμφέρον, τιμωρώντας παράλληλα υποδειγματικά τους παραβάτες που δρουν με δόλο.
•προστατεύει αιρετούς και υπαλλήλους, προλαμβάνοντας το λάθος.
•αποδίδει ευθύνες σε αυτούς που τους ανήκουν, διαχωρίζοντας τα όρια ευθύνης αιρετών-υπαλλήλων-ελεγκτών.
•προβλέπει τακτικές προθεσμίες ελέγχου και παραγραφών.
•θωρακίζει τον θεσμό και τον αιρετό από κακόβουλες και υστερόβουλες ενέργειες

και τελικά να συμβάλλει
 στην αναβάθμιση της λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
 στη βελτίωση της Δημόσιας εικόνας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 στην προσέλκυση ποιοτικού πολιτικού προσωπικού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτείνουμε τα εξής μέτρα :
 Μείωση και απλοποίηση του Κανονιστικού πλαισίου που αφορά στους Ο.Τ.Α. από το Κράτος – Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας.
 Θεσμοθέτηση παροχής ευρείας αρμοδιότητας στα Δημοτικά Συμβούλια, για έκδοση κανονιστικών ρυθμίσεων που θα αφορούν, σε θέματα λειτουργίας του ίδιου του ΟΤΑ και των τοπικών δράσεων του, με τις ιδιαιτερότητές του, αντί των οριζόντιων ρυθμίσεων, από το Κεντρικό Κράτος.
 Καθιέρωση ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ των ΟΤΑ με τμήμα ΝΟΜΙΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΟ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ που θα περιλαμβάνει και την αυτοτελή Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ε.Σ. και παράλληλη κατάργηση δικαιοδοσίας ελέγχου από το Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 Κατάργηση, συγχώνευση ή υποχρεωτική συνεργασία, ως προς τους ΟΤΑ, των διαφόρων EΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ.
 Αναμόρφωση του Νόμου που αφορά στην λειτουργία του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ως προς τους ΟΤΑ, με

•ουσιαστική λειτουργία του προληπτικού ελέγχου, με δεσμευτικό χαρακτήρα για τον κατασταλτικό έλεγχο
•περιορισμό της υποκειμενικής παρέμβασης του ελεγκτή, στην αυτοτέλεια του Θεσμού
•κατοχύρωση ενιαίας προσέγγισης και κρίσης για ομοειδείς δαπάνες, ώστε να μην υπάρχουν αντιφατικές θεωρήσεις ενταλμάτων επί ομοειδών δαπανών
•διασφάλιση της ταχείας διεκπεραίωσης των ενταλμάτων, ώστε να αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες που οδηγούν τους Δήμους και τους αναδόχους έργων ή τους προμηθευτές στα Διοικητικά Δικαστήρια με αύξηση του κόστους και εν τέλει την αναποτελεσματικότητα.
•ευρεία διάδοση και ενημέρωση των ΟΤΑ για τη Νομολογία του Ε.Σ. μέσω των Συλλογικών Οργάνων τους
•κατάργηση παρεπιμπτόντως ελέγχου
•εφαρμογή της αρχής του δεδικασμένου για όλους τους ελέγχους
•ρητές προθεσμίες, διενέργειας τελικών ελέγχων
•ρητή καθιέρωση χρονικών παραγραφών

 Θέσπιση αυστηρών κυρώσεων σε αιρετούς που αποδεδειγμένα εκ δόλου, ενεργούν κακόβουλα και σε βάρος συναδέλφων τους.
 Καθιέρωση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου για τους Δήμους άνω των 35.000
 Σαφής οριοθέτηση ορίων ευθύνης αιρετών-υπαλλήλων
 Διασφάλιση της εγκυρότητας του πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών με τη συμμετοχή Παρέδρων του Ε.Σ. και μελών του Νομικού Συμβουλίου

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα στα παρακάτω λίνκ:
https://youtu.be/-d2WvlEpjfU και