Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη
της Ένωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 25 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων της ΠΕΔΑ, επί της οδού Κότσικα 4 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1.Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου
2.Έγκριση δαπανών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2014 – 31/12/2014
3.Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2015.
4.Έγκριση Προϋπολογισμού 2015.
5.Λοιπά θέματα.

Ο Πρόεδρος: Παύλος Καμάρας
Ο Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μακρυνόρης