ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 46
Α.Μ. 6408392340013
Αθήνα 11/10/12

ΘΕΜΑ: “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ”

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.10 του Ν.3865/10 και τις οδηγίες του αριθμ.157363/1-11-10 εγγράφου της 47ης Διεύθυνσης του Γ.Λ.Κ. στις συντάξεις των εξ’ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Δημοσίου, που είτε εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα είτε αυτοαπασχολούνται (στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα) θεσπίζονται από 1-1-2013 περιορισμοί ως εξής:

Μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας τους, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης που λαμβάνουν.

Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης (πλην της επικουρικής και του οικογενειακού επιδόματος) που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, καταβάλλετται μειωμένο κατά 70%. Το ανωτέρο όριο, προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια, για κάθε παιδί που δικαιούται οικογενειακή παροχή.

Συνεπώς ΜΟΝΟ εφόσον εργάζεσθε:

Α)Ως μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να προσκομίσετε ΕΩΣ 30-11-2012, αντίγραφο της σύμβασης σας (επικυρωμένης από τον ασφαλιστικό σας φορέα) από την οποία προκύπτουν η ημερομηνία έναρξης και ο εβδομαδιαίος αριθμός ωρών εργασίας σας.
Στην περίπτωση που απασχολείσθε ως μισθωτός με μειωμένο ωράριο εργασίας και ΜΕΧΡΙ 10 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, δεν έχετε καμία συνέπεια.

Β)Ως αυτοαπασχολούμενος είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους:
– ως ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε.
– ως ασφαλισμένος στο Ε.Τ.Α.Α.
– με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων με βάση τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, θα πρέπει να προσκομίσετε, ΕΩΣ 30-11-2012 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς σας.

Γ)Όποιοι μετέχουν σε εταιρεία και έχουν οποιαδήποτε ιδιότητα πέραν του απλού μέλους, να προσκομίσουν ΕΩΣ 30-11-2012 φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα τους.

Στις περιπτώσεις που ήδη γίνεται μείωση της σύνταξης για έναν από τους παραπάνω λόγους, δεν απαιτείται επανυποβολή δικαιολογητικών.
Για κάθε μεταβολή (διακοπή ή ένταξη απασχόλησης) πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία μας.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΦΟΡΟΥ