ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ’ αριθμόν …1…
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η 6/7/2009

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της Τοπικής Ένωσης, οδός Κότσικα 4, 2ος όροφος, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση το νέο Δ.Σ του Συλλόγου, που συστήθηκε μετά τις αρχαιρεσίες της 30ης Ιουνίου 2009.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, όπου επί συνόλου 9 μελών παρίσταντο οι κ.κ: Παύλος Καμάρας – πρώην Δήμαρχος Πεύκης, Κώστας Μακρυνόρης – πρώην Δήμαρχος Βιλλίων, Ερωτόκριτος Νεόφυτος – πρώην Δήμαρχος Ψυχικού, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος – Δήμαρχος Ύδρας, Λάμπρος Κασαγιάννης – πρ. Δήμαρχος Γλυκών Νερών, Μέξης Ευάγγελος – πρ. Δήμαρχος Μαραθώνα, Γεωργάκης Θεόδωρος – πρ. Δήμαρχος Ηλιούπολης, Ειρηνάκης Παντελής – πρ. Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου και Κοροβέσης Στέλιος – πρ. Δήμαρχος Αγ. Στεφάνου.
Απόντες: ουδείς
Γενομένης συζητήσεως, διενεργήθηκε ψηφοφορία για τις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γ. Γραμματέα, Εφόρου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Ταμία, Προέδρου Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, Προέδρου Θεσμών και Προέδρου Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Δ.Σ του Συλλόγου

μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Παύλος Καμάρας – Πρόεδρος – παμψηφεί.
2.Κωνσταντίνος Αναστόπουλος – Αντιπρόεδρος – παμψηφεί.
3.Θεόδωρος Γεωργάκης – Αντιπρόεδρος – παμψηφεί.
4.Κώστας Μακρυνόρης – Γενικός Γραμματέας – παμψηφεί.
5.Λάμπρος Κασαγιάννης – Ταμίας – παμψηφεί.
6.Ευάγγελος Μέξης – Έφορος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων – παμψηφεί.
7.Ερωτόκριτος Νεόφυτος – Πρόεδρος Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων – παμψηφεί.
8.Παντελής Ειρηνάκης – Πρόεδρος Θεσμών – παμψηφεί.
9.Στέλιος Κοροβέσης – Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – παμψηφεί.