Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη
της Ένωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων της ΠΕΔΑ, επί της οδού Κότσικα 4 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση δαπανών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2013 – 31/12/2013
3. Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2014.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2014.
5. Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού.
6. Λοιπά θέματα.

Κάθε τακτικό μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην 2η Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να είναι ταμειακά ενήμερο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού. (Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει στον χώρο της Συνέλευσης προ της έναρξης των εργασιών της).

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα κοπεί η πίτα της ΕΝΩΣΗΣ.

Ο Πρόεδρος: Παύλος Καμάρας
Ο Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μακρυνόρης