Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη
της Ένωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΔΑ, επί της οδού Κότσικα 4 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1.Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2013.
2.Έγκριση Προϋπολογισμού 2013.
3.Λοιπά θέματα.

Κάθε τακτικό μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην 2η Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να είναι ταμειακά ενήμερο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού. (Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει στον χώρο της Συνέλευσης προ της έναρξης των εργασιών της).