Α. Εποπτεύουσες και ανεξάρτητες Αρχές της Τ.Α.
– Η Τ.Α. ελέγχεται και εποπτεύεται από μεγάλο αριθμό κρατικών και λοιπών φορέων. Επίσης ο Νέος Δημοτικός Κώδικας δίνει επαυξημένες δυνατότητες στους πολίτες και τις Δημοτικές Παρατάξεις να ασκούν δια των αρμόδιων οργάνων, έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ασκούντων την Διοίκηση των οργανισμών Τ.Α. Παράλληλα οι επιβαλλόμενοι κανόνες δημοσιοποίησης των αποφάσεών τους, αυξάνουν τη διαφάνεια που αυτή ούτως η άλλως πρέπει να διέπει κάθε πράξη αιρετού. Επομένως είναι προφανές ότι η Τ.Α. είναι η πλέον ελεγχόμενη Αρχή, αιρετή ή μη στη χώρα μας.
– Κατά τον έλεγχο και την εποπτεία των ΟΤΑ παρατηρούνται φαινόμενα που δυσχεραίνουν το έργο και την αποδοτικότητά τους. Συγκεκριμένα :
– Πληθώρα ελεγκτικών μηχανισμών που προκαλεί πολλές φορές αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και σύγχυση.
– Αρμόδια προς έλεγχο νομιμότητας όργανα να υπεισέρχονται σε έλεγχο σκοπιμότητας. Πράξη που έρχεται σε αντίθεση με τις προβλεπόμενες συνταγματικές επιταγές.
– Ασαφείς , ατεκμηρίωτες ή γενικευμένες εκθέσεις διάφορων Αρχών γίνονται αντικείμενο κακόβουλης ή υστερόβουλης κριτικής.
– Δυσλειτουργία Αρχών που έχει άμεσες επιπτώσεις στο έργο των ΟΤΑ ( πχ Γραφειοκρατικό ΑΣΕΠ κλπ).
– Οι Αρχές αδυνατούν πολλές φορές λόγω έλλειψης εμπειρίας ή εξειδίκευσης ή μη εμβάθυνσης της εξέτασης των θεμάτων να διακρίνουν τα κίνητρα των ενεργειών ή τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις των αιρετών.

Πρόταση :
– Θέσπιση ενιαίου ʺΟργάνου Ελέγχου και Εποπτείας της Τ.Α.ʺ που θα απαρτίζεται από έμπειρους κρατικούς λειτουργούς, εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελεγκτικού Συνεδρίου και κλιμάκιο του ΑΣΕΠ ώστε σε πρώτο βαθμό εντός τακτών χρονικών ορίων να γίνεται αποκλειστικά ο έλεγχος και η εποπτεία της Τ.Α. Στα όργανα Β΄ βαθμού να προβλέπεται υποχρεωτικά η συμμετοχή αιρετών της Αυτοδιοίκησης με εμπειρία.
Β. Θέση του αιρετού της Τ.Α. στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
– Ο αιρετός της Τ.Α. στην Ελλάδα υπολείπεται του κύρους αλλά και της θεσμικής κατοχύρωσης που απολαμβάνει ο αιρετός στην Ευρώπη. Πολλές φορές από το βάρος των πολλαπλών αρμοδιοτήτων σε συνάρτηση με την έλλειψη υποστηρικτικών μηχανισμών, μετατρέπεται σε τεχνοκράτη-γραφειοκράτη που ακυρώνει τον θεσμικό του ρόλο. Επίσης η απουσία κοινωνικής κατοχύρωσης, αποτρέπει την συμμετοχή στα κοινά της Τ.Α. πολιτών με διάθεση για κοινωνική προσφορά.
– Επιβάλλεται η αναβάθμιση της καταστατικής θέσεως του αιρετού της Τ.Α. με ότι αυτό συνεπάγεται.
– Η επαναφορά του ρόλου του αιρετού στον προγραμματικό, οραματικό ρόλο για διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών ζωής των πολιτών με έμφαση στην κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Πρόταση :
– Η Διοικητική μεταρρύθμιση να στοχεύσει κυρίως στην κοινωνική συνοχή με αυξημένο ρόλο του αιρετού στη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών.
– Να υπάρξει αναβάθμιση του αιρετού δια της αλλαγής του Εκλογικού Νόμου (πχ χωριστή λίστα Δημάρχων – Δ.Σ.)
– Ευρύτερη, εναλλασσόμενη συμμετοχή στην Επιτροπή Περιφερειών και τα λοιπά Ευρωπαϊκά Όργανα για αποκόμιση εμπειριών.
– Αυξημένη συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης εν ενεργεία αιρετών και διατελεσάντων στην Τ.Α. για την αξιοποίηση της εμπειρίας και των ικανοτήτων τους στη Διοίκηση.
– Ρυθμίσεις για ισόνομη δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά με τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου.
– Απεμπλοκή της προσωπικής ευθύνης του αιρετού από διαχειριστικές ανεπάρκειες ή αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από έλεγχο σκοπιμότητας.
– Ευέλικτο Όργανο προσλήψεων για την Τ.Α. με σαφείς και αποκλειστικούς χρόνους διεκπεραίωσης των διαδικασιών, ώστε να τηρείται η αξιοκρατία αλλά και η αποτελεσματικότητα.( εφόσον δεν υιοθετηθεί η πρόταση για ʺΕνιαίο Όργανο Ελέγχουʺ )
– Θέσπιση θεσμικού οργάνου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ΤΕΔΚ ʺ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ ʺ ώστε να υποστηρίζονται οι αιρετοί στο έργο τους αφού πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση με συμφέροντα και κακόβουλες συμπεριφορές.
Γ. Κώδικας Δεοντολογίας μεταξύ των Αιρετών των Τ.Α.
– Στις σχέσεις μεταξύ των αιρετών της Τ.Α. παρουσιάζονται πολλές φορές συμπεριφορές που ξεφεύγουν από τα επιτρεπτά όρια που επιβάλλει ο πολιτικός πολιτισμός. Αποτέλεσμα η εμπλοκή αιρετών με την Δικαιοσύνη, η δηλητηρίαση της πολιτικής ζωής των τοπικών κοινωνιών αλλά και η σπίλωση γενικά του χώρου της Τ.Α. και του κύρους των αιρετών.
– Επιβάλλεται η θέσπιση κώδικα δεοντολογίας που θα αναφέρεται στον «πολιτικό λόγο» (ομιλίες, δημοσιεύματα, συζητήσεις, μηνύματα κ.λ.π.) θα αφορά τις παρατάξεις και τους αιρετούς ή τους υποψηφίους κατά την περίοδο των εκλογών ή κατά τη διάρκεια της θητείας των και θα περιλαμβάνει γενικά δεοντολογικούς κανόνες και ηθικούς κανόνες συμπεριφοράς τόσο μεταξύ τους όσο και προς την κοινωνία.
Πρόταση:
– Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας μεταξύ των αιρετών που θα κατακυρωθεί με απόφαση των Τακτικών Συνεδρίων των ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ και την υιοθέτηση από τα Δημοτικά Συμβούλια.
– Καθιέρωση άτυπων πειθαρχικών συμβουλίων στις ΤΕΔΚ απαρτιζόμενων από διατελέσαντες αιρετούς με πολύχρονη εμπειρία.
– Θεσμοθέτηση διάταξης στον Δημοτικό Κώδικα για απώλεια της ιδιότητας του αιρετού (Δημάρχου ή Δ. Συμβούλου) όταν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδικάζεται για συκοφαντική δυσφήμιση άλλου αιρετού.
Δ. Αιρετός Τ.Α. και Μ.Μ.Ε.
– Ο Τοπικός Τύπος όταν λειτουργεί με σεβασμό στον αναγνώστη παρέχει ουσιαστική ειδησεογραφία με λόγο αυθεντικό, μεστό χωρίς υπερβολές. Με προσοχή στον πυρήνα της είδησης που δεν παράγει αλλά αποτυπώνει τα γεγονότα. Που τηρεί αυστηρά τους θεμελιώδεις κανόνες και τις αρχές δεοντολογίας. Η Τ.Α. μέσα από τον Τοπικό Τύπο, έχει την δυνατότητα να ενημερώνει, να προβάλει το έργο της, ευαισθητοποιώντας και ενίοτε υποκινώντας τον πολίτη για τα σοβαρά προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.
– Δυστυχώς μεταξύ του «υγιούς» τοπικού τύπου παρεισφρύουν ευκαιριακές αλλά και με συγκεκριμένο σκοπό τοπικές εκδόσεις που δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και γενικότερα συνθήκες που προκαλούν την αμφισβήτηση στους αναγνώστες. Συνήθως τα έντυπα αυτά, κάνουν την εμφάνισή τους σε περιόδους μεγάλου διαφημιστικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος, κυρίως από πρόσωπα που ασχολούνται με συνεργαζόμενα επαγγέλματα (εκτυπώσεις, γραφικές τέχνες κ.λ.π.) ή ακόμα και πρόσωπα, πρωταγωνιστές της τοπικής πολιτικής σκηνής (έκδοση παραταξιακού εντύπου, εμφανιζόμενη ως τοπική εφημερίδα). Παρατηρούμε το φαινόμενο πολλάκις ορισμένα τοπικά έντυπα να μετατρέπουν την είδηση σε ανταλλάξιμο προϊόν.
Πρόταση:
– Επιβάλλονται κανόνες και προϋποθέσεις που θα διέπουν την έκδοση του Τοπικού Τύπου, ώστε να υπηρετεί το Λειτούργημα και θα συμβάλλει στην διαφάνεια και τον έλεγχο των Αρχών, ως και την διακίνηση ιδεών στις τοπικές κοινωνίες.
– Επιβάλλεται η δημιουργία δικλείδων ασφαλείας που θα εξασφαλίζουν την ισονομία μοιράσματος των όποιων καταχωρίσεων, ανάλογα με την εντοπιότητα, την κυκλοφορία, τα φύλλα και κυρίως την ύλη κάθε εντύπου.