Αθήνα, 25/10/2019

«Θετική και στη σωστή κατεύθυνση η ψήφιση του άρθρου 179 του
Αναπτυξιακού Νόμου από την Βουλή»

Το Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων Αττικής θεωρεί θετική την ψήφιση του άρθρου 179 του Αναπτυξιακού Νόμου από την Βουλή, που αναφέρεται στο δικαίωμα των Δημοτικών Συμβουλίων κατά την κρίση τους, να αναθέτουν Υπηρεσίες Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου σε τρίτους, εφ όσον κρίνουν ότι αυτό είναι το συμφέρον των Δημοτών και του Δήμου τους, για μια καθαρότερη, ομορφότερη και φωτεινότερη άρα ασφαλέστερη πόλη.

Αποκαθίσταται έτσι, και μια γενόμενη – αστοχία του ισχύοντος Νόμου, όπου επιτρέπεται μεν, η ανάθεση σε τρίτους των Υπηρεσιών αυτών, πλην όμως, με αναφορά αόριστη σε αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Το γεγονός αυτό οδηγούσε σε αντισυνταγματικούς κατά περίπτωση ελέγχους σκοπιμότητας των αποφάσεων των Δ.Σ. από τα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα και στην πραγματικότητα ακύρωναν την Αυτοδιοικητική λειτουργία και τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Το Δ.Σ. της Ένωσης εκφράζει παράλληλα την ελπίδα, ότι η ρύθμιση αυτή, είναι η απαρχή μιας αντίληψης και φιλοσοφίας απεξάρτησης της Τ.Α. από τον ασφυκτικό έλεγχο της Κεντρικής Κυβέρνησης που θα ελαχιστοποιεί την παρέμβαση του Κράτους στις τοπικές υποθέσεις. Θα καταστούν έτσι τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων κυρίαρχα Όργανα, χάραξης και εφαρμογής πολιτικής, για την ευρρυθμότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Δήμων της.

Τέλος το Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων, προτρέπει την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων των Δήμων, ιδιαίτερα μάλιστα των ευαίσθητων υπηρεσιών καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου ενώ θεωρεί δεδομένη την δέσμευση της Κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε απόλυση δημοτικού υπαλλήλου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ