Για μια αναπτυξιακή αυτοδιοίκηση

Σήμερα η οικονομική κρίση, που επηρεάζει τόσο την Ελλάδα όσο και τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στην δίνη της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης, με οικονομικές περικοπές που αφορούν τόσο τις επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές δαπάνες, όσο και τα επενδυτικά προγράμματα.
Με την επενδυτική απραξία να κυριαρχεί στις τοπικές οικονομίες και με ένα υψηλό δείκτη ύφεσης να κυριαρχεί στις τοπικές αγορές ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ σημαντικός.
Λόγω της μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων και των ίδιων πόρων, σήμερα χρειάζεται να γίνουν άλλα σημαντικά βήματα για την χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων, μέσω άλλων μορφών χρηματοδότησης όπως :
α) Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020
β) Νέο πρόγραμμα τοπικής αυτοδιοίκησης σε αντικατάσταση παλαιότερων προγραμμάτων π.χ. ΘΗΣΕΑΣ μετά το 2018 δεν υπάρχει πρόγραμμα
γ) Χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕΠ
δ) Εφαρμογή των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων στην τοπική αυτοδιοίκηση όπως συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, δημοτικά ομόλογα
ε) Πρόγραμμα Γιούνκερ
Σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κρίσης, την ανάκαμψη της οικονομίας και την οικοδόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος.
Το κρίσιμο σημείο συνιστάται στην δυνατότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης να δημιουργήσει συμπράξεις για την αντιμετώπιση μακροπρόθεσμων προκλήσεων με στοχευμένη κοινωνική αρωγή και προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.
Περαιτέρω, η ανάκαμψη από την τρέχουσα ύφεση μπορεί να στηριχθεί σε στρατηγικές όπως είναι η προώθηση τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας, η εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση δεξιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, η παροχή χωροταξικού πλαισίου και πλαισίου υποδομών και δημιουργία θέσεων εργασίας.
Τέλος στο οικονομικό περιβάλλον το οποίο δημιουργείται και θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας της οικονομικής κρίσης, ο νέος ρόλος της αυτοδιοίκησης καλείται να θέσει ως στόχους την αύξηση των ιδίων πόρων, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και την προσέλευση νέων επενδύσεων μέσα από συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
Έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης μέσω ενός πολιτικού συστήματος που θέτει στο επίκεντρό του την τοπική αυτοδιοίκηση.
Μιας τοπικής αυτοδιοίκησης που θα αποτελέσει αντίδοτο στην οικονομική κρίση και θα συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη, στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Χρήστος Πάλλης
Διδάκτωρ Οικονομικών
πρ. Δήμαρχος του Καποδιστριακού
Δήμου Μεθάνων
πρ. Πρόεδρος του ΕΟΤ